Bestillingsvilkår

Machete Tours Norway sine reisevilkår

 

1. Avtalen

1.1 Arrangøren er ansvarlig overfor reisende for det den har rett til å kreve som følge av avtalen. Ansvaret gjelder også for tjenester som må utføres av en annen enn arrangøren. Hvis forhandleren er en del av avtalen, er den ansvarlig for reisende, på samme måte som arrangøren.

1.2 Informasjon i arrangørens kataloger og brosjyrer er bindende. En arrangør kan imidlertid endre informasjon i kataloger eller brosjyrer før en avtale inngås. Dette kan imidlertid bare gjøres dersom et uttrykkelig forbehold er gjort i katalogen eller brosjyren, og hvis reisende er tydelig informert om endringene.

1.3 Arrangøren skal holde den reisende informert om saker som har betydning for den reisende, som er knyttet til avtalen.

1.4 En kombinert reise eller spesialarrangement inngår kun i avtalen dersom den selges eller markedsføres sammen med hovedarrangementet for en felles pris eller for ulike priser som er knyttet til hverandre.

1.5 Avtalen er bindende for partene når arrangøren skriftlig har bekreftet den reisendes bestilling og reisende innen avtalt tid har betalt avtalt påmeldingsavgift i henhold til arrangørens instruksjoner. Arrangøren skal bekrefte reisendes bestilling, uten forsinkelse.

 

2. Betaling av reisen

2.1 Den reisende må betale for reisen, senest på tidspunktet som er angitt i avtalen. 

2.2 Arrangøren kan ikke kreve endelig betaling av reisen, tidligere enn 45 dager før avreise, med mindre annet er spesifikt avtalt. Hvis reisen bestilles med avreise innen 45 dager, må reisen betales umiddelbart eller senest 24 timer fra bestillingsbekreftelsen er sendt til den reisende. 

2.3 Arrangøren kan i forbindelse med bekreftelsen kreve første delbetaling (påmeldingsavgift). Påmeldingsavgiften må være i forhold til prisen på reisen og omstendighetene generelt.  Hvordan betalingen skal gjøres og hvilke beløp som skal betales, oppgis på fakturaen. Ytterligere delbetalinger som gjøres mellom påmeldingsavgiften og den endelige betalingen kan forekomme hvis arrangøren påviser rimelige grunner for dette.

Obs! Hvis flyselskapene krever umiddelbar betaling av flybilletter, har Machete Tours rett til å legge dette beløpet til påmeldingsavgiften. 

Obs! For Inkastien må betalingen alltid skje umiddelbart.

2.4 Hvis den reisende ikke betaler reisen i henhold til avtalen, har arrangøren rett til å si opp avtalen og beholde påmeldingsavgiften som kompensasjon, dersom dette ikke er urimelig.
 

3. Den reisendes rett til å avbestille reisen

3.1 Den reisende har rett til å avbestille reisen som følger. Etter at påmeldingsavgiften er betalt, har den reisende rett til å avbestille reisen, men taper da påmeldingsavgiften og eventuelle bestillingsgebyr som arrangøren har til tredjeparter. Den reisende må selv sørge for avbestillingsbeskyttelse eller avbestillingsforsikring.

 
4. Den reisendes rett til å overføre avtalen

4.1 Den reisende kan overføre avtalen til noen som oppfyller alle vilkårene for å delta på reisen. En slik betingelse kan for eksempel være at transportselskaper eller andre som arrangøren har engasjert i samsvar med gjeldende regler, må godta endring av reisende. Den reisende må i en rimelig tid før avreise, informere arrangøren eller forhandleren om overføringen. De fleste flyselskaper aksepterer vanligvis ikke overføring og avtalen kan derfor ofte ikke overdras til noen andre.

4.2 Når avtalen er overført, er overdrageren og overtakeren solidarisk ansvarlig for arrangøren eller forhandleren for det som gjenstår å betales for reisen og for ekstra kostnader, dog ikke mer enn 200 kr, som kan oppstå på grunn av overføringen. Flyselskapets avgifter for overføring belastes også overtakeren. 

 
5. Arrangørens endringer før avreise og avbestilling av reisen

5.1 Arrangørens rett til å endre avtalevilkårene.

Arrangøren kan endre avtalevilkårene til den reisendes ulempe, bare hvis det fremgår tydelig av avtalen at dette kan skje.

5.2 Den reisendes rett til å trekke seg fra avtalen

Den reisende kan trekke seg fra avtalen, hvis arrangøren forklarer at han ikke vil oppfylle det de har avtalt og avtalebrudd har en avgjørende faktor på reisen. Den reisende kan også trekke seg fra avtalen dersom vilkårene i avtalen endres vesentlig til han/hennes ulempe. Dersom arrangøren har til hensikt å bryte avtalen, eller hvis han ønsker å endre avtalevilkårene, skal han så snart som mulig varsle den reisende og dermed gi den reisende rett til å trekke seg fra avtalen, i henhold til første ledd. Endringene kan være av relatert til endring av flytider. Machete Tours AB forbeholder seg retten til å endre flytider basert på flyselskapets endringer, etter bestilling og som Machete Tours AB da ikke har kontroll over. Den reisende må innen rimelig tid informere arrangøren eller forhandleren om at han/hun ønsker å trekke seg fra avtalen. Hvis dette ikke gjøres, mister man retten sin til å trekke seg fra avtalen.

5.3 Den reisendes rett til erstatningsreise

Den reisende har rett i henhold til avtalens paragraf 5.2, til en annen pakkereise som er likeverdig eller av høyere kvalitet, hvis arrangøren eller forhandleren kan tilby dette. Dersom den reisende godtar en mindre erstatningsreise, har han/hun rett til kompensasjon for prisforskjellen. Hvis den reisende avstår fra retten sin til erstatningsreise eller hvis en slik reise ikke kan tilbys, skal han/hun så snart som mulig få tilbake det han/hun har betalt, i henhold til avtalen. Bestemmelsene i første og andre ledd gjelder også dersom arrangøren avlyser reisen, uten at den reisende er skyldig i det.

5.4 Den reisendes rett til erstatning, arrangøren har avlyst reisen

I slike tilfeller som nevnt i pkt. 5.3, har den reisende rett til erstatning fra arrangøren, hvis det er rimelig. Retten til erstatning på grunn av at arrangøren har avlyst reisen, foreligger ikke dersom arrangøren viser 1. at færre personer enn minimumsantallet for påmeldte på reisen, som er angitt i avtalen, og at den reisende senest 14 dager før avreisen skriftlig informeres om at reisen er avlys (for reiser med maksimal varighet på 5 dager, må reisende bli varslet senest 10 dager før avreise), eller 2. at reisen ikke kunne gjennomføres på grunn av et hinder utenfor arrangørens kontroll som dette ikke med rimelighet kunne forventes å ha tatt hensyn til når avtalen ble inngått og hvilke konsekvenser dette ikke med rimelighet kunne ha unngått eller overvunnet. Hvis reisen avlyses på grunn av noe som avhenger av noen som arrangøren har engasjert, er arrangøren ikke erstatningsansvarlig i henhold til første ledd i paragraf 2, og den personen som han har engasjert er også fritatt i henhold til bestemmelsen. Det samme gjelder hvis årsaken tilskrives noen andre i et tidligere ledd.

5.5. Endring av prisen

Dersom det oppstår kostnadsøkninger for arrangøren etter at avtalen er blitt inngått, i henhold til punkt 1.5 ovenfor er avtalen bindende for begge parter, kan arrangøren øke prisen for reisen med et beløp som tilsvarer kostnadsøkningen dersom disse avhenger av:

1. endringer i transportkostnader

2. endringer i skatter, gebyrer eller avgifter knyttet til tjenester som inngår i reisen, eller

3. endringer i valutakurser som påvirker arrangørens kostnader for reisen.

Prisen kan økes med et beløp som tilsvarer den reisendes andel av den kostnadsøkningen som arrangøren har pådratt seg for gjennomføringen av avtalen, forutsatt at denne kostnadsøkningen er av den type som er spesifisert i 1-3 ovenfor dette avsnittet. Hvis for eksempel en avgift i henhold til punkt 2 ovenfor, øker med 100 kr for hver reisende, kan prisen økes med samme beløp. Hvis den reisende ber om det, er turoperatøren forpliktet til å rapportere hvordan prisøkningen beregnes. Retten til prisøkning i henhold til punkt 1 og 3 ovenfor, foreligger bare dersom kostnadsøkningen overstiger 100 kr. Machete Tours AB har imidlertid satt en grense (maksimumsbeløp) for å øke eller senke prisen med maksimalt 10 % av totalsummen for reisen, per person, totalt for endringer i punkt 1, 2 og 3.  Prisen kan ikke økes i løpet av de siste 25 dagene før avtalt avreisedato. Arrangøren skal snarest mulig informere den reisende om prisendringene.

Prisen på reisen må reduseres dersom arrangørens kostnader reduseres mindre enn 25 dager før avtalt avreise, av samme grunner som nevnt ovenfor. Ved kostnadsreduksjon i henhold til punkt 1 og 3 ovenfor, vil prisen kun bli redusert dersom kostnadsreduksjonen overstiger 100 kr.

4. Den reisende kan få prisgaranti mot ovennevnte kostnadsøkninger/-reduksjoner ved å betale for hele reisen samtidig som påmeldingsavgiften betales. 

5.5 Arrangørens og den reisendes rett til å trekke seg fra avtalen ved inngripende hendelser, osv.

Både arrangøren og den reisende har rett til å trekke seg fra avtalen, dersom etter at avtalen er blitt bindende for partene i henhold til punkt 1.5 på eller nær destinasjonen eller langs den planlagte ruten, skjer en katastrofe, krigshandlinger, generell streik eller annen mellomliggende begivenhet som i betydelig grad påvirker reisens gjennomføring. eller vilkårene for reisemålet på reisetidspunktet. For å undersøke om hendelsen er så alvorlig som nevnt ovenfor, skal sakkyndige svenske eller internasjonale myndigheter konsulteres.

 
6. Arrangørens endringer etter avreise, feil og mangler

6.1 Manglende prestasjoner

Dersom det etter avreise ikke er mulig å levere en vesentlig del av de avtalte tjenestene, skal arrangøren arrangere passende kompensasjonsarrangementer uten ekstra kostnad for den reisende. Hvis kompensasjonsarrangementer ikke kan ordnes eller avvises av den reisende på akseptabelt grunnlag, skal arrangørene, hvis det er rimelig, uten ekstra kostnad gi tilsvarende transport tilbake til avgangsstedet eller til et annet sted som den reisende godkjenner. Dersom en endring i avtalen i henhold til første eller annet ledd fører til en forverring for den reisende, er han/hun, hvis det er rimelig, berettiget til prisreduksjoner og erstatning. Den reisende har ikke krav på erstatning hvis arrangøren viser at uregelmessigheten skyldes et hinder utenfor arrangørens kontroll som de ikke med rimelighet kunne forvente når avtalen ble inngått, og hvilke konsekvenser dette ikke med rimelighet kunne ha unngått eller overvunnet.

6.2 Andre feil og mangler

Ved andre feil i de avtalte tjenestene enn de som er nevnt i 6.1, har den reisende rett til prisreduksjoner og erstatning, med mindre feilen skyldes ham/hun. Den reisende har ikke krav på erstatning hvis arrangøren viser at feilen skyldes et hinder utenfor arrangørens kontroll som de ikke med rimelighet kunne forvente når avtalen ble inngått, og hvilke konsekvenser dette ikke med rimelighet kunne ha unngått eller overvunnet. Hvis feilen skyldes noen som arrangøren har engasjert, er arrangøren ansvarlig i henhold til annet ledd dersom personen han har engasjert også fritatt i henhold til bestemmelsen. Det samme gjelder hvis feilen skyldes noen andre i et tidligere ledd. Ved feil som er basert på omstendigheter som er beskrevet i annet eller tredje ledd, skal arrangøren umiddelbart gi den reisende hjelpen som behøves.

6.3 Omfang av erstatning

Erstatning under disse vilkårene omfatter, i tillegg til kompensasjon for ren eiendomsskade, erstatning for personskade og skade på eiendom. Skader som omfattes av bestemmelsene i sjøloven (1994: 1009), luftfartsloven (1957: 297), jernbanetrafikkloven (1985: 192) eller loven (1985: 193) om internasjonal jernbanetrafikk, erstattes i samsvar med de nevnte lovene i ordlyden når skaden oppstod i stedet for i henhold til disse vilkårene. Arrangøren er imidlertid alltid forpliktet til å kompensere den reisende for hva den har rett til å kreve i henhold til nevnte lover. Det er den reisendes ansvar å begrense skadene så langt det er mulig.

 
7. Klager og behandling

7.1 Den reisende kan ikke påberope seg feil i det han/hun har krav på, som følge av avtalen, dersom han/hun ikke innen rimelig tid etter at han/hun har oppdaget eller burde ha oppdaget feilen, varsler arrangøren eller forhandler om feilen. Dette bør om mulig gjøres fra reisedestinasjonen.

7.2 Til tross for 7.1 kan den reisende påberope feil hvis arrangøren eller forhandleren har handlet grovt uaktsomt eller i strid med tro og ære.

7.3 Dersom den reisende fremsetter klager som ikke er uberettiget, må arrangøren eller dens lokale representant iverksette umiddelbare tiltak for å finne en hensiktsmessig løsning.

 
8. Den reisendes ansvar på reisen

8.1 Arrangørens instruksjoner osv.

Den reisende er forpliktet til å følge instruksjonene for reisens gjennomføring som gis av reiselederen eller av en annen person som arrangøren engasjerer. Den reisende er forpliktet til å respektere ordensreglene som gjelder for reisen og for transport, hoteller osv. og oppføre seg slik at andre reisende eller andre ikke blir forstyrret. Hvis den reisende i vesentlig grad bryter med dette, kan arrangøren heve avtalen.

8.2 Den reisendes ansvar for skade
Den reisende er ansvarlig for eventuelle skader som han/hun forårsaker for arrangøren gjennom forsømmelse, for eksempel ved ikke å følge instruksjonene eller forskriftene som er gitt. Det er den reisendes ansvar å kompensere for skade som har juridisk grunnlag på noen som arrangøren arrangerer for å medvirke i gjennomføring av reisen.

8.3 Pass, visum, helseforskrifter osv.

Før avtalen inngås, skal arrangøren eller forhandleren informere den reisende på en hensiktsmessig måte om eventuelle helseforskrifter som gjelder på reisen, og i den utstrekning det er av betydning for reisen, hva gjelder pass og visum for statsborgere i stater i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde. Den reisende er imidlertid ansvarlig for å undersøke nødvendige formaliteter for reisen, for eksempel ha et gyldig pass, visum, vaksiner, forsikring. Den reisende er ansvarlig for alle kostnader som påløper som følge av mangel på de nevnte formaliteter, f.eks. hjemtransport på grunn av mangel på pass, med mindre feilene skyldes feil informasjon fra arrangøren eller forhandleren.

8.4 Avvikende fra arrangementet

Reisende som etter at reisen har begynt, avviker fra arrangementet, er forpliktet til å gi beskjed om dette til arrangøren eller til hans representant. Den reisende må kontakte den lokale arrangøren senest 24 timer før hjemreisetidpunktet som er oppgitt av arrangøren, for å sjekke detaljene for hjemreisen.

 
9. Tvisteløsning

Partene bør forsøke å løse tvister som gjelder tolkning eller anvendelse av avtalen gjennom forhandlinger. Hvis partene ikke blir enige, kan tvisten videreformidles til Klagenemnda eller domstolene.